20 feb. 2018

PISA 2018 Euskadin


Informazio orokorra


Zer ebaluatuko da PISA 2018an?

2018ko aplikazioan, ikasleek proba kognitiboa egingo dute eta zenbait galdetegiri erantzun
beharko diote. Era berean, ikastetxeko zuzendaritzak eta irakasleen lagin batek galdetegi
batzuei erantzun beharko diote.

Ikasleak

Irakurketarako konpetentzia* Ikasleen galdetegia
Matematikarako konpetentzia Finantza gaiei buruzko galdetegia
Zientziarako konpetentzia IKTei buruzko galdetegia
Finantza arloko konpetentzia Eskola-ibilbideari buruzko galdetegia

Konpetentzia orokorra Ongizateari buruzko galdetegia

* PISA 2018an, Irakurketarako konpetentzia izango da sakonago ebaluatuko dena (irakurmena).

Zuzendaritza-taldea
Ikastetxeko galdetegia
Hizkuntza eta Literaturako irakasleak
Irakurketako irakasleen galdetegia
Hizkuntza eta Literatura ematen ez duten irakasleak
Irakasleen galdetegi orokorra

Información general


¿Qué se va a evaluar en PISA 2018?
En la aplicación de 2018, el alumnado realizará una prueba cognitiva y tendrá que responder a unos cuestionarios. Así mismo, la dirección del centro y una muestra de profesorado deberán responder a unos cuestionarios.

Alumnado
Competencia lectora *
Cuestionario de estudiantes
Competencia matemática
Cuestionario sobre asuntos financieros
Competencia científica
Cuestionario sobre TIC
Competencia financiera
Cuestionario sobre trayectoria educativa
Competencia global
Cuestionario sobre bienestar

* En PISA 2018 la competencia que se va a evaluar en mayor profundidad es la Competencia lectora (comprensión lectora).

Equipo directivo
Cuestionario de centro
Profesorado de Lengua y literatura
Cuestionario de profesorado de lectura
Profesorado que no imparte Lengua y literatura
Cuestionario de profesorado general

No hay comentarios: